Press "Enter" to skip to content

Nagovor urednikov

prva2013Predgovor lanske konference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi

Digitalizacija. Digitalizacija procesov vzgoje in izobraževanja. Ali ni to le druga beseda za uporabo IKT in informatizacijo? Čemu potreba po novih pojmih? Gre za nov premislek ob tehnološkem razvoju. Že od začetka razumemo računalnik in komunikacije kot pripomoček človeku. Razvoj tehnologije je dosegel stopnjo, ko nam računalnik ni več le pripomoček, ampak nam pove, kako se stvari delajo. Delamo stvari, ki jih do sedaj nismo, in to tudi z znanjem. Govorimo o novih načinih in metodah rokovanja z znanjem. To se odraža tudi v spremenjenih procesih vzgoje in izobraževanja. Spremenjeni procesi so plod iskanja odgovorov na številna vprašanja: Kaj in kako se učimo? Kako uporabljamo znanje v naših glavah in kako tisto v računalnikih in na spletu?

Poleg poti so tudi stranpoti. Piše se o digitalni demenci. Potreben je širok in kritičen premislek. Konstruktivno kritičen. Težko razumemo, da so se nekoč bali, da bo knjiga uničila pedagoški proces. Čeprav knjiga ni in ne more biti zamenjava za učitelja, vemo, kaj nam je prinesla – znanje je postalo široko dostopno širokemu krogu ljudi. Osebni stik med učiteljem in učenci še vedno ostaja nezamenljiv in neprecenljiv.

H kritičnemu razmisleku o poteh in stranpoteh pri digitalizaciji šolskih procesov želi prispevati tudi letošnja že 19. Konferenca Vzgoje in izobraževanje v informacijski družbi. Da, tudi digitalizirana šola more in mora biti cool.

Uroš Rajkovič, Mojca Bernik


druga2013Preface of the last conference Education in Information Society

Digitalization. Digitalization of educational processes. Is it not just another word describing usage of ICT and computerization? Why inventing new names? It is about a new consideration related to the technological developments. We have always understood computer and communications as a tool supporting humans. Technology has advanced to the level where a computer is not only a tool but also advises us how to do things right. We do things that we have not done in the past, knowledge management included. We are talking about new ways and methods of handling knowledge. Therefore, educational processes are fundamentally changing. The new process are the result of finding answers to numerous questions. What and how do we learn? How do we use the knowledge inside our heads? How do we use the knowledge stored in a computer or the internet?

Besides right ways, there are also wrong ways. They write about digital dementia. We need to think critically and we need to think broadly in a constructive way. It may be difficult to imagine that people were once afraid of books ruining the pedagogical process. Although books are not and cannot be a substitute for a teacher, they have contributed to the knowledge being more widely accessible. A personal contact among teachers and pupils remains irreplaceable and invaluable.

The 19th conference Education in Information Society wishes to contribute towards critical reflection on right and wrong ways of digitalizing pedagogical processes. Digitalized school can and must be cool.

Uroš Rajkovič, Mojca Bernik